اصل آموزش مبتی بر تلاش(یادگیری اکتشافی)

موضوع فعالیت های دانش آموزان دربهمن و اسفند (بحث خلاقیت با دورریزها به صورت گروهی ) و زیبا شناسی  خواهد بود سوم سه شنبه  ۲۲اسفند ماه ساخت و ساز با فوم های  دورریز

  سلام موضوع فعالیت های دانش آموزان دربهمن و اسفند (بحث خلاقیت با دورریزها به صورت گروهی ) و زیبا شناسی  خواهد بود سوم سه

مشاهده مطلب

موضوع فعالیت های دانش آموزان دربهمن و اسفند (بحث خلاقیت با دورریزها به صورت گروهی ) و زیبا شناسی  خواهد بود اول ب دوشنبه  ۲۱اسفند ماه ساخت و ساز با فوم های  دورری

  سلام موضوع فعالیت های دانش آموزان دربهمن و اسفند (بحث خلاقیت با دورریزها به صورت گروهی ) و زیبا شناسی  خواهد بود اول ب

مشاهده مطلب

  سلام موضوع فعالیت های دانش آموزان دربهمن و اسفند (بحث خلاقیت با دورریزها به صورت گروهی ) و زیبا شناسی  خواهد بود اول الف 

مشاهده مطلب