گزارش کلاس (شاهنامه ،نمایش و داستان نویسی) بهمنگان ۴۰۲

کلاس ما به دلیل تغییراتی که ممکن بود رخ دهد،به صورت انتخابی بچه ها مشخص شد که بین داستان نویسی ،نمایش و شاهنامه یکی را انتخاب کنند فقط یک شاهنامه و چهار نمایش داشتیم بچه ها اول آموزش داده سپس نمایش کار کردند

اخبار مرتبط