دعوتنامه، پخش زنده، گفتگوهای میزانی، مرکز مشاوره فهم، تشخیص درست، اقدام موثر