#اصل_کار_گروهی

فعالیت اخیر‌پیش یک

در طول این مدت آقا پسر ها به فعالیت هایی مانند اجرای نمایش برای یکدیگر اجره بازی انجام کاربرگ انجام نقاشی و درست کردن کار

مشاهده مطلب