اصل خلاقیت، اصل درونی کردن انگیزه ها، اصل یادگیری مبتنی بر تلاش

موضوع فعالیت های دانش آموزان دربهمن و اسفند (بحث خلاقیت با دورریزها به صورت گروهی ) و زیبا شناسی  خواهد بود اول ب دوشنبه  ۲۱اسفند ماه ساخت و ساز با فوم های  دورری

  سلام موضوع فعالیت های دانش آموزان دربهمن و اسفند (بحث خلاقیت با دورریزها به صورت گروهی ) و زیبا شناسی  خواهد بود اول ب

مشاهده مطلب

  سلام موضوع فعالیت های دانش آموزان دربهمن و اسفند (بحث خلاقیت با دورریزها به صورت گروهی ) و زیبا شناسی  خواهد بود اول الف 

مشاهده مطلب

موضوع فعالیت های دانش آموزان دربهمن و اسفند (بحث خلاقیت با دورریزها به صورت گروهی ) و زیبا شناسی  خواهد بود پایه دوم شنبه  ۱۹ اسفند ماه ساخت ساز با شانه تخم مرغ

سلام موضوع فعالیت های دانش آموزان دربهمن و اسفند (بحث خلاقیت با دورریزها به صورت گروهی ) و زیبا شناسی  خواهد بود پایه دوم شنبه

مشاهده مطلب