اصل توجه به تفاوت های فردی – کشف و پرورش استعداد های نهفته –