اخبار مشترک دبستان پسرانه

فارسی و نگارش

دقت، ساخت و یا پیدا کردن   کلمه با روش (ترتیب نشانه های الف با) در این روش آقا پسر ها از متن درس تعداد۱۰ کلمه

مشاهده مطلب

بازی و ریاضی

بازی پازل لیوانی ضرب در این بازی ، دو بازیکن در دو طرف زمین بازی قرار گرفته و همزمان باید شروع به حایگذاری لیوان‌های ضربی

مشاهده مطلب

دقت، ساخت و یا پیدا کردن   کلمه با روش (ترتیب نشانه های( الف ، با)) در این روش آقا پسر ها از متن درس تعداد۱۰

مشاهده مطلب