گزارش فارسی سوم

به نام خدا

دقت دیداری

دانش آموزان علاوه بر دقت و تمرکز شنیداری باید در زمینه دقت دیداری هم پیشرفت داشته باشند،آقا پسرها در هفته از این دو روش برای بالا بردن تمرکز و دقت فعالیت هایی را انجام میدهند

یک مدل از فعالیت دقت دیداری آقا پسرها به این گونه است که،از متن درس عبارت هایی انتخاب میشود و آقا پسرها باید جمله و یا بند نویسی آن بخش را انجام دهند.

اخبار مرتبط