?خداوند رنگین کمان ?

دبستان دخترانه میزان 

✂️?✂️?✂️?✂️?✂️

امروز در کلاس فارسی پایه سوم شعر «خداوند رنگین کمان» به صورت دسته جمعی خوانده شد.

سپس دخترانمان به صورت گروهی کاردستی مرتبط با مفاهیم این شعر را درست کردند.

کاردستی دانش آموزان در کلاس نصب شد.

سرکار خانم هاشمی

معلم محترم فارسی پایه سوم

اخبار مرتبط