۲۲ بهمن ۹۷ ما هم آمدیم

ایستگاه صلواتی میزان

گردهمایی میزانی ها در جشن چهل سالگی انقلاب

ما هم آمدیم 

تا همبستگی مان را در مقابل اسکتبار به رخ بکشیم 

تا بگوییم هستیم بر آن عهد که با رهبرمان بستیم 

تا بگوییم به غیر از این از خانواده های مومن و انقلابی میزان انتظاری نیست . 

تا قطره ای باشیم از دریای خروشان انقلاب 

تا آمادگی مان را برای انقلاب نهایی منجی اعلام کنیم . 

روز زیبایی بود ، ۲۲ بهمن امسال در کنار خانواده های میزانی در خیابان آزادی ، در ایستگاه صلواتی میزان

اخبار مرتبط