گندم از گندم بروید جو ز جو

پسران کلاس سومی در مورد نتایج کارها و عواقب تصمیمات صحبت و گفتگو کردند و در ادامه آموختند هیچ چیز در این عالم بی حکمت نیست. 

هر چه بکاری همان را درو می کنی!
هدیه های آسمانی پایه سوم

اخبار مرتبط