گزارش کلاس نمایش ،چهارشنبه ۱۱/۲۵

به معمول همیشه اول نمایشنامه نویسی و سپس نمایش کار کردیم با تشکر فراوان از عکسبرداری هنرمندانه ی استاد ساداتی عزیز😍

با

اخبار مرتبط