گزارش کلاس شاهنامه خوانی

اول دانش آموزان رو خوانی و سپس معنی ابیات برای آنها ترجمه شد در برخی کلاسها اطلاعات عمومی در مورد چگونگی ورود انسان به ایران داده شد در برخی کلاسها هم نمایش اجرا شدبا تشکر

اخبار مرتبط