گزارش کلاس رایانه در پایه اول مورخ ۰۲/۱۲/۱۴۰۲

امروز علاوه بر مرور اطلاعات جلسه گذشته که تایپ متن به همراه اعراب فتحه «-َ» و مد «-ٓ» بر روی حرف «ا» بود؛ تایپ اعراب کسره «-ِ» نیز به بچه‌ها آموزش داده شد که با تایپ چند جمله استفاده از آنها را تمرین کردیم.

اخبار مرتبط