گزارش کلاس داستان نویسی شنبه ۲۸ بهمنجگان ۴۰۲

اول برای دانش آموزان،درسهای قبل را دوره ،غلط گیری کرده و سپس مباحث جدید را ارائه دادیم و در نهایت قرار شد یک داستان برای خانواده نوشته و ببرند

اخبار مرتبط