گزارش کلاس بازی – پیش دبستان دو پسرانه میزان – ۸ اسفندماه ۱۴۰۱

در این گزارش به چند نمونه از برنامه ها و طرح درس هایی که در هفته اخیر به مناسبت دهه فجر اجرا شد، اشاره میکنیم.

بازی ها و فعالیت های کلاس بازی در هفته اخیر :

۱) کبدی (زو)

– دو گروه روبه روی هم قرار می گیرند. از هر گروه به ترتیب یک نفر بازی را شروع می کند. به نوبت یکی آوای زو را تا جایی که نفس یاری می کند بلند می گوید و باید تلاش کند حریف مقابل  را لمس کند و به زمین خود برگردد. از رو به رو هم یک نفر باید تلاش کند کسی که زو می گوید را بگیرد و نگذارد به زمین خود برگردد. در انتخاب حریف های رو به رو هم به تفاوت های فردی هر کدام توجه می شود.

اصول میزان : حفظ تعادل / شادابی ونشاط / کارگروهی / شناخت تفاوت فردی

۲) گانیه

– بچه ها در دو گروه تقسیم می شوند. رو به روی هم قرار می گیرند. بازی بدین ترتیب آغاز می شود که به نوبت، یکی از بچه ها از یک گروه با یک پا وارد زمین بازی می شود و به صورت لی لی به طرف بازیکنان رو به رو حمله کرده و با دست آنها را لمس می کند که خارج شدن آنها از داخل زمین بازی می شود

اصول میزان : حفظ تعادل / دقت و تمرکز / شادابی ونشاط / کارگروهی / خلاقیت

۳) شهر میزان

– به بچه ها گفته می شود که فرض کنند اتاق بازی یک شهر است حالا هرچیزی که در یک شهر وجود دارد را بچه ها با وسایل و چوب ها می سازند.

اصول میزان : اصل شادابی ونشاط / دقت و تمرکز / حفظ تعادل / کارگروهی / خلاقیت

۴) طناب کشی

– بچه ها به صورت گروهی و انفرادی تقسیم می شوند و با توجه به اصل شناخت تفاوت فردی بازی می کنند. قانون بازی به این شکل است که پارچه و توپ متصل به آن که در وسط طناب قرار دارد، باید از خط بگذرد. هر گروه که طناب را از سمت خود از خط بگذراند برنده می شود.

اصول میزان :  اصل شادابی ونشاط / دقت و تمرکز / حفظ تعادل / کارگروهی / شناخت تفاوت فردی

۵) بدو بردار

– بچه ها به دو گروه تقسیم میشوند. تعدادی توپ وسط زمین بازی روی پایه ای قرار دادیم. با اعلام مربی نماینده های هر دو طرف به سمت توپ ها می دوند و هر تعداد توپ که بتوانند با خود بر میدارند و به زمین خودشان بر میگردند

اصول میزان : اصل دقت و تمرکز / شادابی ونشاط

۶) کشتی و فوتبال : بیشتر روزها بعد از اجرای طرح درس و اتمام کلاس ها ، در زنگ آزاد ، با توجه به درخواست بچه ها ، فعالیت کلاس بازی را به کشتی یا فوتبال اختصاص می دهیم.

اخبار مرتبط