گزارش کار کلاس شاهنامه سوم

کلاس با نمایش دانش آموزان شروع و با خواندن و تکرار متن پیگیری و در نهایت با نمایش کلاسی پدر ضحاک تمام شد

 

اخبار مرتبط