گزارش فعالیت های پیش دبستان

آنچه گذشت

گزارش فعالیت ها


خلاصه :

مروری بر آنچه گذشت


به نام خدا

گزارش فعالیت فعالیت های پیش دبستان در دوهفته گذشته

آرام آرام غرفه ها از فعالیت های اصلی خود رونمای کردند.

غرفه بازی: فعالیت های هماهنگی عصب و عضله ، دقت و تمرکز، چابکی

غرفه تجربه: مقدمات علوم و پژوهش، دستورزی، دقت و تمرکز

غرفه گفتگو: صحبت درباره موضوعات عمومی، دقت و تمرکز، تعامل، کتاب

غرفه کارگاه: زمینه پرورش خلاقیت، دقت و تمرکز، دستورزی

مناسبت ها: روز جهانی کودک

اردو: سینما صبا مال، فیلم بچه زرنگ

اخبار مرتبط