گزارش فعالیت ریاضی پایه اول

خلاصه :

گزارش فعالیت ریاضی _ پایه اول دبستان _ ۱۲ مهرماه ۱۴۰۲

شماردن اعداد زیر پنج و کامل کردن جدول سرشماری

با سلام و احترام

در این جلسه از کلاس ریاضی دانش آموزان صفحه ۲ و ۳ کتاب ریاضی را کشف کرده و فعالیت مربوط به آن را انجام دادند.

در ابتدای کلاس از دانش آموزان خواستیم پنج دقیقه به صفحه دوم کتاب نگاه کنند و هر چیزی که مربوط به ریاضی در آن به فکرشان می رسد بیان کنند خیلی از آن ها به تعداد ماهی ها اشاره می کردند در این جا بعضی ها با انگشتان خود تعداد را می شمارند و بعضی ها به صورت آنی با دیدن ماهی ها تعداد آن را بیان می کنند کم کم همه باید بتوانند با دیدن هر شکل تعداد آن را بیان کنند و مهارت شماردن را بیاموزند در صفحه سوم کتاب دانش آموزان  به تعداد اشکال  اشاره می کردند و ما ازشون خواستیم رابطه بین جدول و تعداد اشکال را بیان کنند که با توجه به نمونه ای که کتاب انجام داده متوجه می شدند که باید تعداد هر شکل را شمارده و در جدول به تعداد آن ، ردیف مربوطه را رنگ کنند.

در این فعالیت اصول زیر از روش میزان طراحی و اجرا شد:

اصل یادگیری اکتشافی

اصل کار گروهی

اصل شادابی و نشاط

اصل آزادی عمل حداکثری

اخبار مرتبط