گزارش زنگ بازی – پایه دوم دبستان – ۹ اسفند ۱۴۰۱

زووووووو

این بازی به این صورت انجام شد که بچه ها در قالب دو گروه قرار گرفتند.یک گروه باید به صورت انفرادی کلمه ی زووووو را کشیده و بدون قطع کردن آن به زمین گروه رو برو رفته و یک یا چند نفر از نفرات گروه روبرو را زده و بدون اینکه افراد گروه روبرو آن را بگیرند سریع به زمین گروه خود بگردد.اگر آن شخص بدون قطع کلمه ی زووو نفری را میزد و به زمین خود باز می گشت شخص مورد اصابت از بازی خارج می شد اما اگر زووو را قطع کرده و یا توسط نفرات گروه روبرو گرفته می شد ، خود فردی که زوووو می کشید از بازی خارج می شد.

اهداف: افزایش چابکی _ افزایش استقامت

اصول میزان: شادابی و نشاط

گانیه

این بازی به این صورت انجام شد که آقا پسرها در قالب دو گروه قرار گرفتند.یک گروه داخل زمین بازی و گروه دیگر در بیرون زمین بازی ایستادند.گروهی که بیرون از زمین ایستاده بودند به صورت انفرادی و یا دونفری با حالت لی لی وارد زمین شده و بایستی سعی بر زدنِ نفرات گروه روبرو می کردند.نفراتی که لی لی میرفتند می توانستند پای خود را عوض هم کنند.در این بازی جای گروه ها با هم تعویض میشد.

اهداف: تقویت عضلات پا ـ حفظ تعادل

اصول میزان: کار گروهی ـ شادابی و نشاط

استپ هوایی

بازی استپ هوایی به این صورت انجام شد که یکی از گل پسرها توپ را به هوا انداخته و نام یکی از دیگر نفرات را بلند صدا میزد.اگر فرد صدا شده توپ را روی هوا می گرفت می توانست توپ را به هوا انداخته و نام شخص دیگری را صدا بزند.اما اگر توپ روی زمین می خورد در این حال همه ی بچه ها باید فرار کرده و فقط کسی که نامش برده شده ، سریع به سمت توپ رفته و بعد از برداشتن توپ کلمه ی استپ را بلند به زبان می آورد.بعد از این که کلمه ی استپ را بلند می گفت باید بچه های در حال فرار ، هر جا که بودند بدون حرکت می ایستادند.حال شخص توپ به دست باید یک نفر را انتخاب کرده و با توپ آن را میزد.اگر توپ با آن فرد برخورد می کرد ، یک جان از چهارجان فرد مورد اصابت توپ کم می شد اما اگر توپ با فرد برخورد نمی کرد یک جان از چهارجان فرد زننده ی توپ کم می شد.حالا کسی باید توپ را به هوا انداخته و نام نفر دیگری را صدا بزند که دفعه ی قبل نام خودش توسط نفر قبلی گفته شده بود.
اگر شخصی چهار جان خود را از دست می داد ، یکی از دوستانش می توانست فداکاری کند و یکی از جان های خود را به او داده تا دوستش از بازی بیرون نرفته و ادامه بدهد.

اهداف : تحرک _ هماهنگی چشم و دست _ روحیه ایثار و فداکاری

اصل میزان : شادابی و نشاط

شایان به ذکر است که در هفته های اخیر بچه ها در حیاط مدرسه دو مرتبه فوتبال بازی کردند.

اخبار مرتبط