گزارش بازی حیاطی – پایه دوم – ۸ آذر ۱۴۰۲

به نام خدا

با سلام

امروز در زنگ بازی حیاطی دانش آموزان در هر زنگ به دو گروه ۵ یا ۶ نفره تقسیم شدند و با هم فوتبال بازی کردند و قبل از بازی نیز در جهت جلوگیری از وقوع حادثه و جلوگیری از صدمه دیدن دانش آموزان در هنگام بازی قوانینی در نظر گرفته شد و در چارچوب آن قوانین دانش آموزان فوتبال بازی کردند .

اخبار مرتبط