گزارش اتاق بازی هفته دوم بهمن

بسمه تعالی

روز شنبه:هدف گیری با توپ

در این بازی نو آموزان بلوک های بازی را روی زمین گذاشته و از فاصله ای ک مشخص میشد باید با هدف گیری و ضربه زدن آنهارا انداخته.

 

روز یکشنبه:

این بازی یک بازی دو نفره و پرهیجان است ک نو آموزان باید به یک گروه ۲ نفره تقسیم شده یکی داخل حلقه و دیگری طنابی ک به حلقه وصل شده بود را گرفته و این دو با هماهنگی به انتهای اتاق حرکت کرده و در هنگام حرکت نباید فردی ک داخل حلقه حرکت میکند پای او به کنار حلقه برخورد کند.

 

دوشنبه:بولینگ و گل

در این بازی نو آموزان به صورت صف ایستاده و توپ هارا به سمت بولینگ ها پرتاب میکردند و باید دقت میکردند در هنگام پرتاب پس از برخورد با آن در درون دروازه قرار بگیرد و هرفردی ک پرتاب آن موفقیت آمیز بود به عنوان دربازه بان می ایستد.

سه شنبه:روز آزاد

چهارشنبه:بازی دست رشته

در این بخش از از بازی نوبت میرسه به بازی قدیمی و پرخاطره دست رشته ک نو آموزان به دو گروه تقسیم شده بخشی وسط و بخشی کنار قرار گرفته و افرادی ک در کنار هستند باید سعی میکردند از تو محافظت کنند تا به دست افراد در وسط ایست

 

 

اخبار مرتبط