گزارش اتاق بازی هفته آخر دی و اول بهمن

بسمه تعالی

روز چهارشنبه ۱۱/۰۴:موش و گربه

در ابتدا نو آموزان دور هم جمع میشدند و نشسته سپس یکی از آن ها به دلخواه کسی را انتخاب میکرد و آن شخص باید به دنبال آن میدوید تا نگذارد سر جایش بنشیند ک بسیار بازی جذابی برای نوآموزان بود.

 

روز سه شنبه۱۱/۰۳:روز آزاد

روز دوشنبه۱۱/۰۲:هندبال

نو آموزان در این بازی به دو گروه ۵ نفره تقسیم میشدند و با قوانین این بازی ک گفته میشد آشنا میشدند و سپس شروع به بازی میکردند.

 

یکشنبه۱۱/۲:فتح سنگر

در این بازی نو آموزان باید چوب هارا از یک طرف اتاق بازی به طرف دیگر برده ک در این حین مربی با توپ آنهارا هدف میگرفت ک اگر برخورد میکرد نو آموزها جز گروه مربی میشد و باید بقیه را هدف میگرفت و همچنین لاستیک هایی قرار گرفته شده بود ک میتوانستند به عنوان سنگر از انها استفاده کنند .

 

شنبه۱۱/۱:دنبال کردن لاستیک

در این بازی نو اموزان به دو گروه تقسیم میشدند ک یکی از گروه ها لاستیک هارا برداشته و گروهی دیگر باید طوری حرکت میکردند ک لاستیک به آنها برخورد نکنه ک بازی زیبا و پر تحرکی برای نو آموزان بود.

 

چهارشنبه۱۰/۲۷:ملوان و کوسه

در این بازی تاتامی روی زمین قرار میگرفت ک به عنوان کشتی گروهی ک ملوان بودند در آن قرار میگرفتند و بیرون از تاتامی گروهی دیگر ک کوسه شده بودند می ایستادند و این دوگروه باید طرف مقابل را به سمت خود کشیده تا بتواند به سمت خود جذب کنند تا افراد یک گروه تعدادشان کم شده تا تمام شوند.

 

 

سه شنبه۱۰/۲۶:عبور از موانع و هد زدن به توپ

در این بازی با قرار دادن موانع روی زویمن نو آموزان انهارا به صورت زیگزاگی طی کرده و در انتها مربی برای آنها توپی را پرت میکرد ک باید تلاش میکردند ان را با ضربه سر خود وارد دروازه کنند.

 

دوشنبه۱۰/۲۵:حرکت و ضربه

در این بازی لاستیک ها روی زمین قرار گرفته و هریک از نوآموزان باید با پریدن از آنها رد شده و توپی ک روی زمین قرار دارد را با شوتیدن به سمت دروازه بفرستد ک هرکسی این توپ را گل کند به عنوان دروازه بان انتخاب میشود.

یکشنبه۱۰/۲۴:موش و گربه

شنبه۱۰/۲۴:اردو

اخبار مرتبط