کپک چیست؟/پایه ششم دخترانه/۲۹ بهمن ۱۴۰۲

کپک چیست؟!

🍞🔍دختران تلاشگر ششمی ، با تکه هایی از نان خشک ، نحوه تشکیل کپک را آموختند .

🔍🔦در هر فویل ، تکه ای نان گذاشتند ، برخی را خشک ، برخی مرطوب ، برخی همراه مواد خیس دیگر ، فویل ها را کاملا بستند تا نور و هوا نبینند ، برخی از آنها را در جای گرم آزمایشگاه گذاشته ، و برخی را در جای خنک ، پس از یک هفته ، سراغ فویل ها آمدند ، نان های خیس که در جای گرم بودند ، بیشترین کپک را داشتند ، نان خشک در جای سرد ، کپکی نداشت و اینگونه شرایط رشد کپک را آموختند . کپک ها مخمرهای تجزیه کننده هستند .

اخبار مرتبط