کمپوزیسیون ـ پایه دوم پسرانه ـ ۲۸ فروردین

فعالیتی به نام کمپوزیسیون

این کار در واقع کومپوزیسیونی است که طراح و یا طراحان می خواستند منظور خود را بیان نمایند .

وقتی طرحی را به وسیله رنگها ، شکل ها ، خطوط ، بافت ها و اندازه هایی به وجود می آوریم و آن ها در کارمان به یکدیگر مربوط می سازیم این کار در واقع کومپوزیسیونی است که طراح و یا طراحان می خواستند منظور خود را بیان نمایند .

سلام

وقتی طرحی را به وسیله رنگها ، شکل ها ، خطوط ، بافت ها و اندازه هایی به وجود می آوریم و آن ها در کارمان به یکدیگر مربوط می سازیم این کار در واقع کومپوزیسیونی است که طراح و یا طراحان می خواستند منظور خود را بیان نمایند .

در این اینجا نیز دانش آموزان به صورت گروهی به وسیله رنگها ، شکل ها ، خطوط ، بافت ها همین فعالیت را انجام می دهند البته با توجه به تعادل ، توازون  و ایستایی

بقیه ماجرا را در عکس ها دنبال نمایید

اخبار مرتبط