کلاس علوم – پایه دوم – ۱۰ اسفند ۱۴۰۱

مطالبی که باید دانش آموزان در انتهای این درس از کلاس علوم فرا بگیرند شامل : آشنایی با بنزین/سوخت ، جایگاه سوخت ، هوای پاک ، انواع سوخت ، احتمال اتمام پذیری سوخت و آشنایی با انرژی های جایگزین

در کلاس علوم این هفته چه گذشت
درس هفتم ( اگر تمام شود….) آشنایی با انواع حالت های سوخت و احتمال اتمام آنها
مطالبی که باید دانش آموزان در انتهای این درس از کلاس علوم فرا بگیرند شامل : آشنایی با بنزین/سوخت ، جایگاه سوخت ، هوای پاک ، انواع سوخت ، احتمال اتمام پذیری سوخت و آشنایی با انرژی های جایگزین
مرحله ی اول : صحبت و گفتگو با تمامی دانش آموزان در رابطه با انواع حالت های سوخت و بیان مثال هایی از آنها

مرحله ی دوم : آتش زدن سوخت مایع در سه حالت و گفتگو در رابطه با آنها
مرحله ی سوم : آتش زدن سوخت جامد و صحبت در مورد آنها

مرحله چهارم : آتش زدن سوخت به حالت گازی و مقایسه هر ۳ حالت

مرحله پنجم : ترکیب ۷۰ سی سی الکل و ۳۰ سی سی آب و تجربه فراگیران با آتش زدن دست خود با این آتش سرد که خطری ندارد ولی پر از جذابیت است

اخبار مرتبط