کشف جمع و تفریق ـ پایه اول ـ ۲۲ اردیبشهت ماه

تمرین جمع و تفریق با کاربرگ


خلاصه :

دانش آموزان کلاس اولی با انجام دادن کاربرگ حسابی جمع و تفریق های مختلف رو تمرین کردند.


با سلام و احترام

به هر دانش آموز یک کاربرگ دادیم و از آن ها خواستیم خوب به آن نگاه کنند و ببینند چه چیزهایی کشف می کنند یکسری اعداد که در داخل دایره بودند و عباراتی که به صورت نقطه چین در پایین آن ها آمده بود: دو جمع و دو تفریق ولی بدون اعداد

هر دانش آموز خودش کشف می کرد که به چه صورتی باید از آن اعداد بالا استفاده کند تا بتواند دو جمع و دو تفریق بنویسد و حتما آن اعداد در آن ها به کار رفته باشند.

در این روش چون خود دانش آموز کشف میکرد که چگونه جمع و تفریق را بسازد هم لذت میبرد و هم خوب در ذهنش تثبیت می شد.

در این فعالیت اصل آزادی عمل حداکثری و اصل یادگیری اکتشافی طراحی و اجرا شد.

می توانید توضیح آقا پسرها را در رابطه با این فعالیت در فیلم زیر ببینید .

 

اخبار مرتبط