کارتِ بازی جدول ضرب/پایه سوم دخترانه/۲۱ اسفند۱۴۰۲

✖️در ریاضی پایه سوم یکی از اساسی ترین‌ مفاهیمی که نیاز به حفظ با ثبات دارد، جدول ضرب است.

✅️بعد از این که مفهموم ضرب و رابطه اش با جمع را طی فعالیت های مختلف آموختیم،نوبت به حفظ شد!

🪪هر هفته برا حفظ بخشی از جدول ضرب درنظر گرفته شد.‌هر کس سوالات جدول مربوطه را به خوبی پاسخ می داد کارت ورود به بازی را هدیه می گرفت!

🎲🧩چه بازی ای؟ بازی که مرتبط با همان جدول ضرب بود و برای انجامش نیاز بود پاسخ های ضربی و ضربتی بدهیم!

😊بعد از چند هفته که به ضرب های بالاتر رسیدیم قرار شد خودمان طراح بازی های ضربی باشیم!

🎁هر گروه یک بازی طراحی کرد تا وقتی دوستانش توانستند ضرب عدد خاص آن ها را کامل حفظ کنند، کارت ورود به بازی طراحی شده شان را به او جاییزه دهند!

اخبار مرتبط