چهارمین آزمون تستی (داخلی) – دبیرستان پسرانه دوره دوم میزان – ۱۱ اسفند ۱۴۰۱

مواد آزمون:
سرفصلهای تعیین شده توسط دبیر در دفترچه مفاهیم
پایه دهم و یازدهم: تمامی دروس اختصاصی

زمان: پنج شنبه ۱۴۰۱/۱۲/۱۱ مدت آزمون ساعت ۸ تا ۱۰ صبح به صورت حضوری در دبیرستان

معاونت آموزش دبیرستان دوره دوم میزان

اخبار مرتبط