پیش یک هفته سوم بهمن

باسلام
گزارش این هفته کلاس پیش یک خدمتتان ارائه میگردد.
در این هفته فعالیت نواموزان به شرح ذیل بوده:
در روز شنبه نوآموزان به همراه مربیان
صبحگاه و سوره توحید را باهم همخوانی کردند.
و بازی جدید بلند کردن توپ با پا و انداختن داخل لاستیک پرداختند و با نی و نقاشی بر روی کاغذ پرچم ایران را درست کردند
در آخرین فعالیت روز شنبه به بازی بلوک های خانه سازی پرداختند.
در روز دوشنبه نوآموزان ب همراه مربیان
صبحگاه و سوره قران را همخوانی کردند.
و سپس به بازی لگو ریز و کار با قیچی پرداختند
در ادامه به صورت گروهی به نقاشی بر روی یک کاغذ بزرگ پرداختند
وسپس در روز چهارشنبه به خواندن قران و سرود ملی پرداختند در ادامه به بازی تعادل و دقت و ماست خوری و دیدن انیمیشن بهمن و بختک پرداختند

اخبار مرتبط