پرسنل دوره دوم دبستان پسرانه

سید حسین رحیمی

مدیر

 

سید مجتبی رحیمی (موسوی)

معلم

پایه پنجم

رسول سرآبادانی

معلم 

پایه

محمدعلی سروریان

معلم

فراز ظفری

معلم

پایه ششم

فرهاد احمدی

معلم

پایه چهارم

مانی سرآبادانی (تفرشی)

معلم

پایه

محمد زهری

معلم 

پایه ششم

سعید رمضان‌زاده

معلم

پایه

امیرهوشنگ بخشی

معلم

پایه 

11پرهام ابراهیمی
پرهام ابراهیمی

معلم

پایه

علی مرادی

معلم

پایه 

محمدمبین رستمی

معلم

پایه 

14محمد مهدی خردپی
محمدمهدی خردپی

معلم

پایه

15امین علیپور
امین علیپور

معلم

پایه 

16احمد طاعتی
احمد طاعتی

معلم

پایه