پرسنل دوره اول دبستان پسرانه

محمدجواد علی‌اکبریان

مدیر

 مدیر دبستان یک

سید حسن رحیمی(ساداتی)

معلم

معلم راهنمای پایه سوم

سید سلمان حسینی

معلم

معلم راهنمای پایه اول الف

سهیل غلامی شیروان

معاون

معاون آموزشی دبستان یک

محمدرضا فرازمند

معلم

معلم راهنمای پایه دوم

سعید شیخ طاهری

معلم

معلم راهنمای پایه اول ب

حسین دهکانی

معاون

 معاون اجرایی دبستان یک

حسن گلزار

روابط عمومی

روابط عمومی دبستان یک

حسن گلزار

روابط عمومی

روابط عمومی دبستان یک

اسرافیل نصیری کلجایی

معلم

 معلم هنر دبستان یک

مجتبی علی اکبریان

معلم

 معلم علوم دبستان یک

حسن شیرخدایی

معلم

معلم ورزش دبستان یک

هومن بیرامی

معلم

معلم ریاضی پایه دوم

علی اکبر شیرمحمدی

معلم

معلم فارسی پایه سوم

یوسف حسینی

معلم

معلم هنر دبستان یک

محمد حسن قنبری فروشانی

معلم

معلم بازی آموزشی پایه اول

محمد حسین منوچهریان

معلم

معلم ریاضی پایه اول

محسن غسالی

معلم

معلم قران پایه اول

محمد احسان شهسواری

معلم

معلم پژوهش دبستان یک

امیرحسین سلیمانی

معلم

معلم فارسی پایه اول

علی شهواری

معلم

معلم ریاضی پایه سوم

امیرحسین بهزادی رفیع

معلم

معلم ریاضی پایه سوم

محمد اسدی چشمه

خدمات

خدمتگزار دبستان یک

مهدی خلیلی

معلم

معلم فارسی پایه دوم

هانی توانایان فرد

انتشارات

انتشارات دبستان یک

مزدک حاجی زاده

معلم

معلم داستان‌نویسی پایه سوم

مرتضی شعبانی

معلم

کمک پرورشی دبستان یک

محمد رضا کاشانی

معلم

معلم قران پایه سوم

محمدرضا نصرت‌آبادی

معلم

 معلم بازی آموزشی پایه اول

محمدحسین نوروزی

معلم

معلم بازی فارسی پایه سوم

علیرضا محمودیان

معلم

معلم قران پایه دوم

محمدرضا عاطف منصور

معلم

معلم فارسی پایه اول

سید مهرداد پناهی

معلم

معلم ریاضی پایه اول