هفته اخر بهمن ماه پیش یک

باسلام
گزارش این هفته کلاس پیش یک خدمتتان ارائه میگردد.
در این هفته فعالیت نواموزان به شرح ذیل بوده:
در روز شنبه نوآموزان به همراه مربیان
صبحگاه و سوره توحید را باهم همخوانی کردند.
و سپس به بازی جدید مار و پله که بسیار برای نوآموزان جذاب بود پرداختیم.
در ادامه به فعالیت کار با قیچی و بازی هلیکوپتر پرداختند
در آخرین فعالیت روز شنبه به بازی بلوک های خانه سازی پرداختند.
در روز دوشنبه نوآموزان ب همراه مربیان
صبحگاه و سوره قران را همخوانی کردند.
و سپس به بازی لگو ریز که نوآموزان با استفاده از خلاقیت یک شکلی را درست بکنند.
در ادامه
دیدن این انیمیشن و چه چیزی از انیمیشن اموختند و بازی ملوان وکوسه پرداختند

و در روز چهارشنبه به خواندن قران و سرود ملی کشورمان دل سپردند

و در ادامه به بازی میخ و چکش انجام کاربرگ و اجره بازی و خمیر بازی پرداختند

اخبار مرتبط