هفته آخر اسفند ماه

به نام خدا

نو اموزان در روز شنبه با مربیان خود به خواندن قرآن و سرود ملی و بعد از آن به

بازی پرداختند از جمله این بازی ها گونی بازی گیره و حلقه و اجره پرداختند

در روز دوشنبه

به خواندن قرآن و سرود ملی به همراه مربیان پرداختند

و بعد از آن به شهر بازی صبا مال رفتند و به بازی های متفاوت و جذاب پرداختند

و در اخر در روز چهار شنبه به خواندن قرآن و سرود ملی پرداختند به دیدن انیمیشن انجام دادم فعالیت کار با قیچی و بازی هایی همچون استوپ یخ در حیاط پرداختند

 

اخبار مرتبط