موضوع فعالیت های دانش آموزان دربهمن و اسفند (بحث خلاقیت با دورریزها به صورت گروهی ) و زیبا شناسی  خواهد بود سوم سه شنبه  ۲۲اسفند ماه ساخت و ساز با فوم های  دورریز

 

سلام

موضوع فعالیت های دانش آموزان دربهمن و اسفند (بحث خلاقیت با دورریزها به صورت گروهی ) و زیبا شناسی  خواهد بود سوم سه شنبه  ۲۲اسفند ماه ساخت و ساز با فوم های  دورریز

در فعالیت با دورریزها دانش آموزان به دلخواه خود گروه تشکیل داده و سر گروه انتخاب کرده و وظایفشان در گروه مشخص می گردد .

آنان با فوم های دورریز  باید سازه هایی را بسازند .

اخبار مرتبط