موضوع فعالیت های دانش آموزان دربهمن و اسفند (بحث خلاقیت با دورریزها به صورت گروهی ) و زیبا شناسی  خواهد بود اول ب دوشنبه  ۲۱اسفند ماه ساخت و ساز با فوم های  دورری

 

سلام

موضوع فعالیت های دانش آموزان دربهمن و اسفند (بحث خلاقیت با دورریزها به صورت گروهی ) و زیبا شناسی  خواهد بود اول ب دوشنبه  ۲۱اسفند ماه ساخت و ساز با فوم های  دورریز

در فعالیت با دورریزها دانش آموزان به دلخواه خود گروه تشکیل داده و سر گروه انتخاب کرده و وظایفشان در گروه مشخص می گردد .

آنان با فوم های دورریز  باید سازه هایی را بسازند .

  • ما در فعالیت های گروهی به دنبال شکل گیری شخصیت ، و اهمیت دادن به رفتار دانش آموزان در گروه هستیم.
  • آشنایی دانش آموزان با ابزار و کسب تجربه دربکارگیری  با ابزار ها نیز از پیگیری های ماست .
  • اگرمی خواهید از بقیه ماجرا آگاه شوید حتما فیلم و عکس ها را دنبال کنید .

اخبار مرتبط