موضوع فعالیت های دانش آموزان دربهمن و اسفند (بحث خلاقیت با دورریزها به صورت گروهی ) و زیبا شناسی  خواهد بود پایه دوم شنبه  ۱۹ اسفند ماه ساخت ساز با شانه تخم مرغ

سلام

موضوع فعالیت های دانش آموزان دربهمن و اسفند (بحث خلاقیت با دورریزها به صورت گروهی ) و زیبا شناسی  خواهد بود پایه دوم شنبه  ۱۹ اسفند ماه ساخت و ساز با شانه تخم مرغ

در فعالیت با دورریزها دانش آموزان به دلخواه خود گروه تشکیل داده و سر گروه انتخاب کرده و وظایفشان در گروه مشخص می گردد .

آنان با شانه تخم مرغ و چوب کبابی باید سازه هایی را بسازند .

  • ما در فعالیت های گروهی به دنبال شکل گیری شخصیت ، و اهمیت دادن به رفتار دانش آموزان در گروه هستیم.
  • آشنایی دانش آموزان با ابزار و کسب تجربه دربکارگیری  با ابزار ها نیز از پیگیری های ماست .

اخبار مرتبط