موضوع فعالیت ( به روز رسانی دیدگاه های دانش آموزان  با موضوع دوریز ها ) ۱۰ بهمن ماه پایه سوم

سلام

موضوع فعالیت ( به روز رسانی دیدگاه های دانش آموزان  با موضوع دوریز ها ) ۱۰ بهمن ماه پایه سوم

این فعالیت ها به صورت  یک پروژه ۴ هفته ایی و گروهی خواهد یود  .

در تبدیل ایده ها به صورت پروژه ، به روزرسانی دیدگاه های دانش آموزان مهمترین بخش پروژه خواهد بود  .

ما معلمان هدایت گر سوگیری های ذهنی دانش آموزان هستیم  ، باید اصلاحاتی را در قواعد ذهنی خودمان نیز ایجاد کنیم .

دانش آموزان بدون تغییر نمی توان پیشرفت کنند و دانش آموزانیکه  نتوانند ذهنیتشان را تغییر دهند قادر به تغییر هیچ چیز نخواهند بود .

پس از الان فکر کنیم که این فعالیت های گروهی دانش آموزان چه تغییراتی در قبل از پروژه و بعد از اجرای پروژه دردانش آموزان ایجاد خواهد کرد .

بقیه مطالب با پیگیری های عکس و فیلم ها

 

اخبار مرتبط