موضوع سر مشق زیبا نویس اول ب ۲۵ دی  ( ر-  د – در- مادر – نادر – نان – باران – ) بعضی از دانش آموزان چون پیشرفت داشتند سرمشق دوم ( س – سا – سر- سرد- سرما ) را نیز گرفتند 

موضوع سر مشق زیبا نویس اول ب ۲۵ دی  ( ر-  د – در- مادر – نادر – نان – باران – ) بعضی از دانش آموزان چون پیشرفت داشتند سرمشق دوم ( س – سا – سر- سرد- سرما ) را نیز گرفتند

 

به تمام دانش آموزان پایه اول ب سر مشق زیبا نویسی داده شد . بعضی از دانش آموزان سر مشق دوم را گرفتند

دانش آموزان این سرمشق ها را در کلاس تمرین کردند و پیش بنده  و همکارم آمده و غلط گیری شده و دوباره توضیحات شفاهی داده و عملا مکتوب گردید  .

این سرمشق ها را باید در منزل نیز تمرین نمایند .

اولین مرحله برای انجام زیبا نویسی این است که دانش آموزان تمایل به انجام زیبا نویسی را داشته باشند یعنی در دنیای مطلوب دانش آموزان و خانواده آنان زیبا نویسی جا گرفته باشد .اگر خانواده و دانش آموز میل و کششی برای انجام این فعالیت نداشته باشد یعنی در دنیای مطلوب آن ها جا نگرفته باشد این فعالیت نتیجه ای نخواهد داشت .

البته دانش آموزان به مرور درک بسیار روشنی از زیبا نویسی و ارزش های آن پیدا خواهند کرد و این درک را در دنیای مطلوب خود جا خواهند داد . به شرطی که پیگیری های صحیح صورت بگیرد .

همکارم سر مشق های هفته گذشته تک تک دانش آموزان را که در منزل تمرین کرده اند بررسی نموده و توضیحاتی را  داده و صحیح آن را در دفترچه تمرین می نویسد .

زیبا نویسی دانش آموزان نیاز به پیگیری های لازم را دارد و این پیگیری از طرف اولیا و به خصوص مدرسه باید انجام گیرید .

ینده و همکارم پیگیری ها لازم را انجام می دهیم امروز تعداد قابل ملاحظه ای دفتر تمرینشان را نیاورده بودند

اخبار مرتبط