موضوع زیبا نویسی  پایه دوم  شنبه ۱۶ دی ماه (روز زیبای پاییزی بود . باد خنکی می وزید و هوا ملایم بود )

موضوع زیبا نویسی  پایه دوم  شنبه ۱۶ دی ماه  ( روز زیبای پاییزی بود . باد خنکی می وزید و هوا ملایم بود )

سلام

  • به تمام دانش آموزان پایه سوم سر مشق زیبا نویسی داده شد .
  • دانش آموزان این سرمشق ها را در کلاس تمرین کردند و پیش بنده  و همکارم آمده و غلط گیری شده و دوباره توضیحات شفاهی داده و عملا مکتوب گردید  .
  • این سرمشق ها را باید در منزل نیز تمرین نمایند .
  • اولین مرحله برای انجام زیبا نویسی این است که دانش آموزان تمایل به انجام زیبا نویسی را داشته باشند یعنی در دنیای مطلوب دانش آموزان و خانواده آنان زیبا نویسی جا گرفته باشد .اگر خانواده و دانش آموز میل و کششی برای انجام این فعالیت نداشته باشد یعنی در دنیای مطلوب آن ها جا نگرفته باشد این فعالیت نتیجه ای نخواهد داشت .
  • البته دانش آموزان به مرور درک بسیار روشنی از زیبا نویسی و ارزش های آن پیدا خواهند کرد و این درک را در دنیای مطلوب خود جا خواهند داد . به شرطی که پیگیری های صحیح صورت بگیرد .

 

  • همکارم سر مشق های هفته گذشته تک تک دانش آموزان را که در منزل تمرین کرده اند بررسی نموده و توضیحاتی را  داده و صحیح آن را در دفترچه تمرین می نویسد .
  • زیبا نویسی دانش آموزان نیاز به پیگیری های لازم را دارد و این پیگیری از طرف اولیا و به خصوص مدرسه باید انجام گیرید .
  • بعضی از دانش آموزان در هر جلسه دفتر تمرین برای سرمشق دادند همراه ندارند
  • ینده و همکارم سعی خود را در این زمینه انجام می دهیم

 

 

اخبار مرتبط