موضوع زیبا نویسی  پایه اول الف یکشنبه ۱۷ دی ماه سر مشق ا – آ – ب- با – بابا – م – ماما – برای بعضی از دانش آموزان که پیشرفت داشتند ا- آ – ب – با – بابا – م –  ماما –  آمد – دارد – س- اسب – و نمایش فیلمی از یک نمایشگاه خوشنویسی وبرای همه دانش آموزان

موضوع زیبا نویسی  پایه اول الف یکشنبه ۱۷ دی ماه

سر مشق ا – آ – ب- با – بابا – م – ماما –

برای بعضی از دانش آموزان که پیشرفت داشتند

ا- آ – ب – با – بابا – م –  ماما –  آمد – دارد – س- اسب – و نمایش فیلمی از یک نمایشگاه خوشنویسی  برای همه دانش آموزان

 

سلام

  • به تمام دانش آموزان پایه سوم سر مشق زیبا نویسی داده شد .
  • دانش آموزان این سرمشق ها را در کلاس تمرین کردند و پیش بنده  و همکارم آمده و غلط گیری شده و دوباره توضیحات شفاهی داده و عملا مکتوب گردید  .
  • این سرمشق ها را باید در منزل نیز تمرین نمایند .
  • اولین مرحله برای انجام زیبا نویسی این است که دانش آموزان تمایل به انجام زیبا نویسی را داشته باشند یعنی در دنیای مطلوب دانش آموزان و خانواده آنان زیبا نویسی جا گرفته باشد .اگر خانواده و دانش آموز میل و کششی برای انجام این فعالیت نداشته باشد یعنی در دنیای مطلوب آن ها جا نگرفته باشد این فعالیت نتیجه ای نخواهد داشت .
  • البته دانش آموزان به مرور درک بسیار روشنی از زیبا نویسی و ارزش های آن پیدا خواهند کرد و این درک را در دنیای مطلوب خود جا خواهند داد . به شرطی که پیگیری های صحیح صورت بگیرد .

 

اخبار مرتبط