موضوع زیبا نویسی  سر مشق دادن نام و نام خانوادگی دانش آموزان پایه سوم ۲۱ آذر ماه

 

موضوع زیبا نویسی  سر مشق دادن نام و نام خانوادگی دانش آموزان پایه سوم ۲۱ آذر ماه

سلام

 • به تمام دانش آموزان پایه سوم آنانیکه دفتر تمرین داشتند  سر مشق زیبا نویسی داده شد .
 • دانش آموزان این سرمشق ها را در کلاس تمرین کردند و پیش بنده  و همکارم آمده و غلط گیری شده و دوباره توضیحات شفاهی داده و عملا مکتوب گردید  .
 • این سرمشق ها را باید در منزل نیز تمرین نمایند .
 • اولین مرحله برای انجام زیبا نویسی این است که دانش آموزان تمایل به انجام زیبا نویسی را داشته باشند یعنی در دنیای مطلوب دانش آموزان و خانواده آنان زیبا نویسی جا گرفته باشد .اگر خانواده و دانش آموز میل و کششی برای انجام این فعالیت نداشته باشد یعنی در دنیای مطلوب آن ها جا نگرفته باشد این فعالیت نتیجه ای نخواهد داشت .
 • البته دانش آموزان به مرور درک بسیار روشنی از زیبا نویسی و ارزش های آن پیدا خواهند کرد و این درک را در دنیای مطلوب خود جا خواهند داد . به شرطی که پیگیری های صحیح صورت بگیرد .

 

 • همکارم سر مشق های هفته گذشته تک تک دانش آموزان را که در منزل تمرین کرده اند بررسی نموده و توضیحاتی را  داده و صحیح آن را در دفترچه تمرین می نویسد .
 • بعضی از دانش آموزان کم کاری می کنند . نام آنان در دفترچه ای که به این منظور تهیه شده نوشته می شود و در جلسه ای که هر هفته با معلمان پایه خواهم داشت مطرح شده و پیگیری خواهد شد.
 • بعضی از دانش آموزان سعی خود را می کنند و نام آنان نیز در این دفترچه نوشته شده به معلم راهنما منثقل خواهد شد
 • زیبا نویسی دانش آموزان نیاز به پیگیری های لازم را دارد و این پیگیری از طرف اولیا و به خصوص مدرسه باید انجام گیرید .
 • بعضی از دانش آموزان در هر جلسه دفتر تمرین برای سرمشق دادند همراه ندارند
 • ینده و همکارم سعی خود را در این زمینه انجام می دهیم بقیه پیگیری ها ………….

 

اخبار مرتبط