موضوع زیبا نویسی   ( ر ،در ، زد ،با، مادر ، نادر ، نان ، باران  )  پایه اول الف  روز یکشنبه ۲۴  دی ماه

موضوع زیبا نویسی   ( ر ،در ، زد ، مادر ، نادر ، نان ، باران  )  پایه اول الف  روز یکشنبه ۲۴  دی ماه

سر مشق زیبا نویس اول الف ۲۴ دی

 

سلام

  • به تمام دانش آموزان پایه اول الف سر مشق زیبا نویسی داده شد .
  • دانش آموزان این سرمشق ها را در کلاس تمرین کردند و پیش بنده  و همکارم آمده و غلط گیری شده و دوباره توضیحات شفاهی داده و عملا مکتوب گردید  .
  • این سرمشق ها را باید در منزل نیز تمرین نمایند .
  • اولین مرحله برای انجام زیبا نویسی این است که دانش آموزان تمایل به انجام زیبا نویسی را داشته باشند یعنی در دنیای مطلوب دانش آموزان و خانواده آنان زیبا نویسی جا گرفته باشد .اگر خانواده و دانش آموز میل و کششی برای انجام این فعالیت نداشته باشد یعنی در دنیای مطلوب آن ها جا نگرفته باشد این فعالیت نتیجه ای نخواهد داشت .
  • البته دانش آموزان به مرور درک بسیار روشنی از زیبا نویسی و ارزش های آن پیدا خواهند کرد و این درک را در دنیای مطلوب خود جا خواهند داد . به شرطی که پیگیری های صحیح صورت بگیرد .
  • همکارم سر مشق های هفته گذشته تک تک دانش آموزان را که در منزل تمرین کرده اند بررسی نموده و توضیحاتی را  داده و صحیح آن را در دفترچه تمرین می نویسد .
  • زیبا نویسی دانش آموزان نیاز به پیگیری های لازم را دارد و این پیگیری از طرف اولیا و به خصوص مدرسه باید انجام گیرید .
  • ینده و همکارم پیگیری ها لازم را انجام می دهیم

اخبار مرتبط