موضوع زیبا نویسی اول الف  روز یکشنبه ۱ بهمن ( س – سا – سد – سو – ست – سر – سیب )

 

سلام

موضوع زیبا نویسی اول الف  روز یکشنبه ۱ بهمن ( س – سا – سد – سو – ست – سر – سیب )

 • به تمام دانش آموزان پایه اول الف آنانیکه در کلاس حضور داشتند و  ۲۹ نفر بودند سر مشق زیبا نویسی داده شد .
 • دانش آموزان این سرمشق ها را در کلاس تمرین کردند و پیش بنده  و همکارم آمده و غلط گیری شده و دوباره توضیحات شفاهی داده و عملا مکتوب گردید  .
 • این سرمشق ها را باید در منزل نیز تمرین نمایند .
 • اولین مرحله برای انجام زیبا نویسی این است که دانش آموزان تمایل به انجام زیبا نویسی را داشته باشند یعنی در دنیای مطلوب دانش آموزان و خانواده آنان زیبا نویسی جا گرفته باشد .اگر خانواده و دانش آموز میل و کششی برای انجام این فعالیت نداشته باشد یعنی در دنیای مطلوب آن ها جا نگرفته باشد این فعالیت نتیجه ای نخواهد داشت .
 • البته دانش آموزان به مرور درک بسیار روشنی از زیبا نویسی و ارزش های آن پیدا خواهند کرد و این درک را در دنیای مطلوب خود جا خواهند داد . به شرطی که پیگیری های صحیح صورت بگیرد .
 • همکارم تکلیف های هفته گذشته دانش آموزانیکه انجام داده بودند را  بررسی نموده و توضیحاتی را  داده و صحیح آن را در دفترچه تمرین می نویسد .
 • متاسفانه از تعداد ۲۹ دانش آموز حاضر در کلاس تعداد ۲۲نفر تکلیف انجام نداده بودند .
 • از ۲۹ نفر حاضر در کلاس ۶ نفر باز دفتر نیاورده بودند
 • زیبا نویسی دانش آموزان نیاز به پیگیری های لازم را دارد و این پیگیری از طرف اولیا و به خصوص مدرسه باید انجام گیرید .
 • بنده و همکارم پیگیری ها لازم را انجام می دهیم
 • امروز چون دانش آموزان تکلیف منزل را انجام نداده بودند بیشتر تمرین سر مشق هفته گذشته را کار کردند

اخبار مرتبط