موضوع زیبا نویسی آشنا کردن دانش آموزان با نرم افزارخوشنویسی چلیپا و نوشتن نام ونام خانوادگی و تمرین در کلاس ومنزل است . سوم ۳۰ آبان ماه

 

سلام

موضوع زیبا نویسی آشنا کردن دانش آموزان با نرم افزارخوشنویسی چلیپا و نوشتن نام ونام خانوادگی و تمرین در کلاس ومنزل است . سوم ۳۰ آبان ماه

  • برای انگیزه درونی دانش آموزان برای یادگیری زیبا نویسی آنان را با نرم افزارخوشنویسی چلیپا که یکی از معرف ترین نرم افزارهای آموزشی خوشنویسی است آشنا کردیم .
  • برای آشنایی و تبدیل دیدن به نگاه کردن نخست نام و نام خانوادگی تک تک دانش آموزان با نرم افزارچلیپا نوشته شد . آن ها با اتصالات حروف برای تشکیل کلمه در نوشتن نام و نام خانوادگی خود آشنا شدن و توضیحاتی نیز توسط بنده داده شد .
  • سپس توسط بنده نام و نام خانوادگی آنان را در دفتر تمرین نوشته و از آنان خواسته شد در کلاس تمرین کرده و برای رفع اشکالات پیش بنده آمده تا اشکالات آن ها رفع گردد .
  • از دانش آموزان خواسته شد که در منزل نیز تمرین کنند .
  • همکارم آقای یوسفی نیز تمرین های منزل دانش آموزان را بررسی و غلط آنان را تصحیح کرده و توضیحاتی را نیز می دادند .
  • امروز جناب آقای علی اکبریان مدیر محترم دبستان ۱ نیز مهمان ما در کارگاه هنربودند و از فعالیت زیبا نویسی دانش آموزان دیدن کردند .

اخبار مرتبط