مزایده بوفه-دبیرستان دوره دوم – ۲۵ مهر ۱۴۰۲

در راستای ارتقای سواد مالی دانش آموزان، بوفه مدرسه از طریق مزایده عمومی به دانش آموزان صاحبی ، نوری، وجهی و عباس زاده به ارزش مبلغ ۳ میلیون تومان بابت اجاره بهای ترم اول واگذار گردید.

اخبار مرتبط