مدارس مجری روش میزان

روش میزان به عنوان الگویی نوین در مدارس

این روش درحال حاضر مدارسی را در تهران، شهرستان‌ها و خارج از کشور تحت پوشش دارد و همچنین کارشناسان و مربیان بسیاری از دوره‌های آشنایی با روش میزان بهره برده اند. هم اکنون این روش در حدود بیست مدرسه در داخل و مدارسی در از خارج کشور اجرایی شده است.

مدارس مجری روش میزان در ایران و جهان

تهران

سه مدرسه

قم

یک مدرسه

اصفهان

سه مدرسه

مشهد

دو مدرسه

قزوین

یک مدرسه

علی آباد

یک مدرسه

کرمان

یک مدرسه

اهواز

یک مدرسه

ساری

یک مدرسه

کرج

سه مدرسه

گام‌ها و مراحل اجرایی طرح میزان در مدارس

گـام اول

شناخت مدرسه و شناسایی قابلیت‌ها و فرصت‌ها 

گـام دوم

يافتن راهبردهای مناسب برای ارتقاء مدرسه

گـام سـوم

بدست آوردن راهكارهای مناسب برای اجرای راهبردها

گـام چـهارم

تنظیم دستورالعمل اجرایی و محتوایی برای مراحل طرح

گـام پـنجم

تهيه و تنظيم برنامه زمان بندی شده ( گانت چارت)

گـام شـشم

ارزيابی موفقيت مدرسه در موارد اصلاحی

دانلود فایل طرح تحول در مدارس