محفل قرائت قرآن و جزء خوانی – دبیرستان پسرانه دوره اول میزان

بسمه تعالی

برگزاری محفل قرائت قرآن و جزء خوانی قبل از نماز ظهر و عصر در محل نمازخانه دبیرستان دوره اول هدایت میزان

اخبار مرتبط