قطار آخر کلاس علوم -پایه چهارم دخترانه -۸ خرداد ۱۴۰۲

ایستگاه آخر

قطار علوم پایه ی چهارم ، به ایستگاه آخر رسید.
دختران چهارمی ، در طول سال تحصیلی ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ ، در فضای آزمایشگاه ، گاه حیاط و گاه کلاس خود ، بر اندوخته های علمی خود افزودند. مفهوم انرژی و انواع آن را درک کرده و تبدیل های انرژی را در زندگی روزانه و اطراف خود ، مشاهده کردند ، آموختند زمین همانند آهن ربا ، دو قطب دارد و سال شمسی ، ماه قمری را بهتر متوجه شدند ، در مورد فضا و آسمان در شب ، پژوهش های مختلف کرده و برای دوستان خود به نمایش و توضیح گذاشتند ، سیارات منظومه شمسی را به ترتیب نزدیکی به خورشید آموختند ، خصوصیات هر سیاره را دریافتند.
دختران چهارمی ، سنگ اذرین ، رسوبی و دگرگونی را از نزدیک لمس کرده و تفاوت ها و شباهت ها را متوجه شدند ، کاربرد سنگ ها در زندگی را کشف کرده و انواع سنگ های زینتی و قیمتی را بررسی کردند. در آزمایشگاه ، انواع مخلوط را ساختند ، محلول را تشکیل دادند و تفاوت این دو را یافتند ، روشهای جداسازی مخلوط ها و محلول ها را انجام دادند.
با در اختیار داشتن لامپ ها و سیم ها و باتری ، انواع مدار ساده و موازی و متوالی را ساخته و لامپ را روشن کردند ، علت جعبه ی برق در منازل را دریافتند . دخترانم در مورد انواع بی مهره گان کنفرانس دادند و تصاویر بسیار زیبایی از عجیبت ترین و زیباترین آنهارا به نمایش گذاشتند . چهارمی های میزان ، دانه های مختلف را جوانه زده و کاشتند و با زیستگاه و شرایط نگهداری از آن آشنا شدند. نوبت بدن انسان شد ، در نمایشی مراحل گوارش را نشان دادند ، با ورزش و حرکات پرشی ، تفاوت تعداد ضربان قلب را اندازه گرفتند ، جریان خون در سرخرگ و سیاهرگ را دریافتند ، اهمیت و وظیفه ی شش ها و کلیه ها را متوجه شده و با اجزای مختلف خون آشنا شدند .

در ایستگاه آخر ، هرکدام از دختران ، یکی از مطالبی که در کلاس های علوم آموخته بود انتخاب کرده و در مورد آن چند خط توضیح دادند.
به امید حرکت دوباره این قطار ، در ادامه ی مسیرهای موفقیت …قطار آخر

اخبار مرتبط