فعالیت رنگ آمیزی و تکنیک رنگ کردن با توجه به تونالیته و ترکیب رنگ ها پایه اول ب ۱۵ آبان

موضوع : فعالیت رنگ آمیزی و تکنیک رنگ کردن با توجه به تونالیته و ترکیب رنگ ها

دانش آموزان در فعالیت هایی  که در جلسات گذشته انجام داده اند با تکنیک ترکیب و تونالیته رنگ ها آشنا شده و مهارت های نسبی پیدا کرده بودند

در این جلسه طرح های آماده یی را در اختیارشان گذاشته ایم با استفاده از آن تکنیک ها که در جلسات گذشته  تمرین کرده  بودند باید این طرح ها را طوری رنگ آمیزی کنند که رنگ آمیزی خط خطی نباشد . و ترکیب و تونالیته  رنگ ها را در این رنگ آمیزی به کار گرفته باشند .

 

 

اخبار مرتبط